Geliefden in onze Heere Jezus Christus
Christus, de Heilige Schrift, uw eigen hart en satans listen zijn de vier voornaamste dingen, die het eerst en het meest bestudeerd en onderzocht behoren te worden.
Als iemand de bestudering daarvan verwerpt, kan hij hier niet veilig en hierna niet zalig zijn.
Het is mijn taak als Christen; maar nog veel meer als wachter, om mijn best te doen de volheid van Christus; de ledigheid van het schepsel en de strikken van de grote Bedrieger open te leggen, hetgeen ik getracht heb in de volgende verhandeling te doen naar die mate der genade, die ik van de Heere ontvangen heb.
De satan, die van het licht in de duisternis; van de zaligheid in de ellende; van de hemel in de hel gevallen is en van een engel een duivel werd, is zo vol boosaardigheid en afgunst, dat hij geen middel onbeproefd zal laten om alle anderen even eeuwig ellendig te maken als hijzelf is.
Daar hijzelf uit de hemel gesloten is en met eeuwige banden onder de duisternis bewaard wordt tot het oordeel des groten dag, s (Judas: 6), gebruikt hij al zijn kracht en bekwaamheid om alle mensenkinderen in dezelfde toestand en verdoemenis te brengen, als waarin hij zichzelf bevindt.
De satan heeft zulk een zondig zaad in onze ziel geworpen, dat hij nu niet zo snel kan verzoeken, of wij staan al gereed om toe te stemmen.
Hij kan niet zo snel een complot tegen ons smeden, of hij overwint ons reeds.
Als hij de mensen slechts een beetje van de schoonheid en heerlijkheid der wereld laat zien, zijn ze dadelijk bereid om voor hem neer te vallen en hem te aanbidden.
Tot welke zonde het hart des mensen ook het meest geneigd is, de satan zal hem wel voorthelpen.
Als David hoogmoedig op zijn volk is, zal de satan hem aanporren het volk te tellen; opdat hij nog trotser zal worden (2 Sam.24).
Als Petrus vol slaafse vrees is, zal de satan hem Christus doen verloochenen; opdat hij zo zijn eigen hachje zal redden.
Als de profeten van Achab graag vleien, wil de duivel regelrecht een leugengeest in de mond van vierhonderd van hen worden en zij zullen Achab zo vleien, dat het zijn ondergang wordt (1Kon.22).
Als Judas verraad wil plegen, wil de satan wel snel in zijn hart varen en laat hem Zijn Meester voor wat geld verkopen, hetgeen sommige heidenen nooit gedaan zouden hebben (Joh,13 : 2).
Als Ananias tot zijn voordeel wil liegen, wil de satan wel zijn hart vervullen; opdat hij zonder enige fout tegen de Heilig Geest zal liegen.


Verleidingen des satans
De satan houdt ervan met de wind mee te zeilen en zijn verzoekingen aan te passen bij de gesteldheid en neigingen der mensen.
Als zij voorspoed hebben, zullen zij, zat zijnde, God verloochenen en zeggen: “Wie is de Heere?”
Als zij tegenspoed hebben, zal hij hen verzoeken lage gedachten van God te hebben.
Als ze een tere consciëntie hebben, zal hij hen verzoeken tot angstvalligheid—zijn ze ruim van consciëntie, tot vleselijke gerustheid.
Als ze een stoutmoedige geest hebben, zal hij hen verzoeken tot verwaandheid—zijn ze vreesachtig tot wanhoop—zijn ze plooibaar tot onstandvastigheid en indien ze stijfhoofdig zijn tot onboetvaardigheid.
Door de macht, boosaardigheid en bedrevenheid van de satan, ontstaan al de zieldodende complotten, kunstgrepen, krijgslisten en kuiperijen, die er in de wereld voorkomen.
Hij heeft verschillende listen om de zielen te doen zondigen, en verschillende strikken om de zielen van alle heilige en hemelse diensten af te houden, en verschillende listen om de zielen in een treurende, wankelende, twijfelende en vragende toestand te houden.
Hij heeft verschillende listen om de groten en aanzienlijken; de wijzen en geleerden; de blinden en onwetenden; de rijken en de armen; de ware en de naamchristenen te verwoesten.
Het ene ogenblik zal hij ophouden met verzoeken, opdat wij ons veilig zullen wanen en onze waakzaamheid zullen verliezen—het andere ogenblik zal hij schijnbaar vluchten, opdat we hoogmoedig op onze overwinning zullen worden; weer op een andere tijd zal hij ons doen zien op de zonden van anderen, opdat hij ons opgeblazen zal maken en vaak doet hij ons meer staren op de genaden van anderen, dan op die we zelf ontvangen hebben, opdat hij ons zal terneerslaan en ontmoedigen.
De listen van de satan kan je onmogelijk berekenen.
De satan heeft groter invloed en meer overmacht over de mensen , dan zij denken.
Hij heeft daarin als het ware alles mee.
Nu, de kennis van zijn invloed en overmacht, is de voorname weg om hem teleur te stellen en de ziek sterk in het tegenstaan en voorspoedig in de overwinning te maken.
De satan spant zich geweldig in om de dingen uit het licht te houden, die uitnemend dienstig zijn om zijn koninkrijk der duisternis te doen schudden en breken, en het Koninkrijk en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus in de zielen en het leven van de mensenkinderen te verheffen.
Zeerovers doen de sterkste en hevigste aanvallen op die schepen, die het rijkst beladen zijn, Zo doet de satan, die aardszeerover , het op die waarheden, die het meest van God, Christus en de hemel in zich hebben.
Deze verhandeling is buitengewoon nuttig voor alle rangen, standen en toestanden onder de mensen.
Hier vindt ge balsem voor iedere zweer en zalf voor iedere wond; een middel tegen iedere kwaal, vooral tegen die kwalen, die het meest de zielen verloren doen gaan en de Staat naar de ondergang leiden.


Verleidingen des satans 2
Ge moet weten, dat – hoewel ieder mens niet uitnemend kan zijn—hij toch nuttig kan zijn.
Een ijzeren sleutel kan de deur tot een gouden schat ontsluiten; zelfs kan ijzer sommige dingen doen, die goud niet kan doen.
Bedenk, dat het niet het haastig lezen; maar het ernstig overdenken van heilige en hemelde waarheden is, dat ze liefelijk en profijtelijk voor de ziel maakt.
De bij vergadert geen honing, als ze bloem even aanraakt; maar als ze een poosje op de bloem blijft zitten.
Niet hij, die het meest leest; maar het meest mediteert, zal de meest uitnemende, liefelijke, wijze en sterkste Christen zijn.
“Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! Zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen; maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is,” Mattheus 7 :21.
“Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze doet,” Johannes 13: 17.
Judas noemde Christus: Heere, Heere! En toch verraadde hij Hem en is naar zijn eigen plaats gegaan. O! Hoeveel Judassen hebben wij in onze dagen—zij kussen Christus en toch verraden zij Christus—zij belijden Hem met de mond en verloochenen Hem met hun werken—ze buigen de knie voor Hem en toch verachten zij Hem in hun hart—ze noemen Hem Jezus en toch willen ze Hem niet als hun Heere gehoorzamen.
Lezer, als er geen drang op uw hart ligt om te beoefenen, wat ge leest; waarom leest ge het dan? Als uw licht en uw kennis niet in beoefening gebracht worden—dan zult ge—hoe meer ge weet, des te ellendiger zijn in de dag der vergelding.
Uw licht en uw kennis zullen u meer pijnigen dan alle duivels in de hel.
Uw kennis zal de roede zijn, die u eeuwig zal geselen; de schorpioen, die u eeuwig zal steken en de worm, die u eeuwig zal knagen.
Lees daarom en vermeerder uw kennis met het doel in de ware vreze Gods te wandelen, of anders zijt ge voor eeuwig verloren.
Dus de “Daad” is van levensbelang voor uw relatie met God.
De man die leest, opdat hij kennis zal vergaderen en die arbeidt om te weten, wat zijn roeping is, zal twee hemelen hebben: een hemel van vreugde, vrede en troost op de aarde en een hemel van heerlijkheid en zaligheid na zijn dood.


Verleidingen des satans 3
De satan heeft zijn onderscheiden listen, waardoor hij de zielen der mensen bedriegt, verstrikt en verwoest.
Zie allereerst Efeze 6: 11 : “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
“De woorden “listige omleidingen” hebben in het Grieks een opmerkelijke nadruk.
Ze duiden strikken aan, die achter iemand gelegd worden; verraderlijke aanvallen, die op iemand onbewust van achteren gedaan worden.
Ze duiden aan, hoe de oude listige slang iemand kan belagen; hoe hij gelijkt op Dan, een adderslang nevens het pad, die de verzenen van het paard bijt, zodat de ruiter achterover valt, omdat die slang door zijn beet tevens zijn gif in hoofd en hart inspuit.
De woorden hebben ook de betekenis van een hinderlaag of krijgslist, waardoor de vijand iemand argeloos vangt.
Ze duiden de strikken aan, die op de weg gespannen worden, om iemand onverhoeds te verstrikken.
Ze duiden aan, hoe alles met opzet, kunstig en listig opgezet wordt, om een prooi met de grootst mogelijke zekerheid te vangen.
Het Grieks betekent eigenlijk: een belagen; een misleiden, een rondlopen, zoals zij doen, die achter een prooi aanzitten.
Julianus de Afvallige, een Romeins keizer, deed door zijn listigheid er meer van het geloof afvallen, dan zijn wrede voorgangers ooit hadden gedaan.
Zo verwondt de satan er meer in zijn schaapskleren dan door zijn leeuwengebrul.
Hij heeft strikken voor alle soorten mensen opgesteld zoals de vogel levend gevangen wordt in het net van de vogelvanger.
Zalig zijn zij, die in de strikken van satan niet gevangen of vastgehouden worden.
Openbaringen 2 : 24, 25 : “Doch Ik zeg ulieden en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet hebben en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen”.
Deze arme zielen noemden hun meningen de diepten van God, terwijl het in werkelijkheid diepten des satans waren.
Ge kunt uw opvattingen diepten noemen en dat zijn ze; maar het zijn diepten, die de satan uit de hel heeft meegebracht.
Het zijn de fluisteringen en sissingen van de oude slang en niet de ingevingen van God.


De listen van de satan om de ziel tot zonde te verleiden.
De eerste list is, dat satan het aas laat zien en de haak verbergt.
Hij laat de gouden beker schitteren, maar verbergt het vergif.
Hij laat het zoete, het genoegen en het voordeel zien, dat de ziel meent te verkrijgen door aan de zonde toe te geven en hij verbergt voor de ziel de toorn en de ellende, die gewis zullen volgen op het bedrijven van de zonde.
De ogen der ziel kunnen geopend worden, zodat het aangename met vreugde gezien wordt, terwijl de lichamelijke ogen daarna geopend worden om de schande en de verwarring te aanschouwen.
De satan beloofde hen het eerste, maar bedoelde het laatste en zo bedriegt hij hen.
De satan bedriegt ons door zijn lokaas met valse schijn te bedekken en leidt ons in en laat ons dan in het paradijs der dwazen achter.
Hij belooft de ziel eer, genoegens, voordeel; maar hij betaalt haar uit met de grootste schande, verachting en verliezen, die er bestaan.
Toen de slang Seytale de vluchtende voorbijgangers niet kon achterhalen ging ze hen met haar mooie kleuren verbazen en verblinden, zodat ze geen macht meer hadden om te ontkomen en ze door haar giftanden doodgestoken werden.
Tegenspoed heeft haar duizenden verslagen; voorspoed haar tienduizenden.
Houdt U op de grootst mogelijke afstand van de zonde en speel niet met het gouden lokaas, dat de satan u voorhoudt om u te vangen.
Daarom zegt Romeinen 12 : 9 : “Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan”.
Als we iets tegenkomen, dat buitengewoon kwaad en gevaarlijk voor ons is, verafschuwt onze natuur het en wij vluchten er zo ver mogelijk vandaan.
Er was iemand die liever zonder zonde in de hel geworpen zou willen worden dan met de zonde de hemel in te gaan.
Zo groot was zijn haat en afschuw tegen de zonde.


Zonde is slechts een bitter zoet
Velen eten op aarde, hetgeen ze in de hel zullen moeten verteren.
De moordende bete der zonde zal hen, die ze eten, bedriegen.
Adams appel was een bitter zoet; eveneens waren de kwakkelen der Israëlieten, Jonathans honing en Adonia,s lekkernijen bitterzoet.
Als de maaltijd afgelopen is, komt de afrekening.
Men moet niet denken met de duivel te kunnen dansen en dineren en daarna met Abraham, Izak en Jacob in het Koninkrijk der hemelen avondmaal te zullen houden.
De zonde zal uitlopen op de grootste en droevigste verliezen, die onze ziel kan lijden.
Ze zal uitlopen op het verlies van die goddelijke gunst, die beter is dan het leven en op het verlies van die vreugde, die onuitsprekelijk heerlijk is; van die vrede, die alle verstand te boven gaat; op het verlies van die goddelijke invloeden, waardoor de ziel verkwikt, verlevendigt, opgewekt, versterkt en vervrolijkt wordt en op het verlies van vele uitwendige weldaden, die anders de ziel genoten zou hebben.
De zonde komt van de grootste bedrieger; hij heeft dat kind zelf verwekt.
Ze is de grond van al het bedrog in de wereld en ze is in haar eigen aard buitengewoon bedrieglijk, Hebreeën 3 : 13: “Vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde”(Engels vertaald: door de bedrieglijkheid der zonde).
De zonde wil de ziel kussen en zich mooi voordoen aan de ziel; nochtans zal ze de ziel voor eeuwig verraden.
Ze zal met Delilah tegen ons glimlachen, opdat ze ons in de handen van de duivel kan overleveren, zoals Delilah Simson in de handen der Filistijnen overleverde.
De zonde geeft aan de satan een macht over ons en een voordeel om ons te beschuldigen en ons op te eisen, omdat wij zijn merk dragen.
Zij betovert de ziel zo dat licht duisternis wordt en duisternis licht en zo misleidt de zonde onze ziel.
Dat kunt u zien in Farao, Bileam en Judas.
O, zielen! Als ge op uw sterfbed zult liggen en voor de rechterstoel zult staan, zal de zonde ontmaskerd worden en haar schijnschone kleding afgerukt worden.
Ze zal dan vuiler, onreiner en vreselijker dan de hel blijken te zijn.
De satan, die u nu tot de zonde verleidt, zal u eerlang doen zien dat “peccatum est deicidium” (dat de zonde een Godsmoord is).
Dit zal veroorzaken, dat ge uw ziel en uw lichaam tegelijk vermoordt, tenzij de Heere u in Zijn barmhartigheid ervoor bewaart.
O! aanschouw de zonde heden, zoals ge haar tot in alle eeuwigheid zult moeten aanschouwen en zoals God, uw consciëntie en de satan haar u aan het einde voor ogen zal stellen.